Jaunieši un viņu vecāki vēlas konkurētspējīgu izglītību – pilsoniskās aktivitātes Rēzeknes 5. vidusskolas saglabāšanai

Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni, pedagogi un bijušie absolventi nevēlas pielāgoties uzspiestajiem nosacījumiem un apstrīd Rēzeknes pašvaldības lēmumu par  Rēzeknes 5. vidusskolas reorganizācijai par pamatskolu.

Rēzeknē ir savākti 511 vecāku, skolēnu un bijušo absolventu paraksti, kuros ir prasība jaunajā mācību gadā atjaunot uzņemšanu 5. vidusskolas 10. klasē.  Vēstule ar parakstiem iesniegtas  pašvaldībai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas.

Šobrīd Rēzeknē darbojas piecas vidusskolas – Valsts ģimnāzija, Rēzeknes poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes 4. vidusskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vidusskola.  Par pamatskolām ir organizētas Rēzeknes 3. vidusskola, Rēzeknes 5. vidusskola un Rēzeknes 6. vidusskola. Divas pēdējās darbojas pilsētas ziemeļu mikrorajonā, kurā pēc reorganizācijas būs pieejams tikai pamatskolas izglītības pakalpojums. No reorganizēto skolu skaita visaugstākie izglītības sekmju rādītāji ir Rēzeknes 5. vidusskolai, kura sekmīgi konkurē ar Rēzeknes Valsts ģimnāziju. 

Vecāku padomes locekle Angelika Juško-Štekele pauž vecāku nostāju “Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada lēmums par 5. vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu ir nepamatots, pretrunīgs un neatbilstošs tiesiskās paļāvības principiem, jo tiek likvidēta vidusskola ar augstiem kvalitātes rādītājiem. Optimizācijas rezultātā bez vidusskolas paliek viens no lielākajiem Rēzeknes mikrorajoniem.  5. vidusskolas skolēnu sekmju rādītāji ir virs vidējā valstī, ir saņemti apbalvojumi un atzinības. Pēdējā mācību gadā Ata Kronvalda skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem skola ir piektajā vietā  Latvijā, saņemtas godalgotas vietas olimpiādēs, konkursos un zinātniskajos darbos. Vidēji 76% izglītojamo turpina studijas augstskolā valsts budžeta finansējuma ietvaros. 2019. gadā 5. vidusskola saņēma Latvijas Universitātes Atzinību un balvu par nozīmīgu devumu un ieguldījumu studentu saimes papildināšanā. No 2009.-2019. gadam Latvijas skolu reitingā pēc 12. klašu absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem starp Latvijas vidusskolu Top 15 Rēzeknes 5. vidusskola atrodas 11.vietā.”

Vecāku priekšlikumi ir sekojoši:

1)Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes domes lēmuma «Par Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju» 2.punktu un atļaut Rēzeknes 5.vidusskolai 2022.gadā uzņemt desmito klasi.

2) Izglītības un zinātnes ministrijai  rosināt veikt grozījumus11.09.2018. MK noteikumos Nr. 583 «Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē», iestrādājot pārejas noteikumus, kas pieļauj mazāku izglītojamo skaitu par MK noteikumu 4.punktā noteikto, ja vidusskola izpilda MK noteikumu 3.punktā noteiktos kvalitātes kritērijus, vidusskolas programmas ir akreditētas uz pilnu akreditācijas termiņu (ar vērtējumi labi un teicami), administratīvi teritoriālās reformas ietekmē veiks būtiskas vidējās izglītības nodrošināšanas funkcijas apvienotajos reģionos.

Rēzeknes pašvaldības pieci deputāti, kuri nepārstāv sociāldemokrātisko partiju “Saskaņa”, uzskata, ka pašvaldībai ir jāņem vērā vecāku un skolēnu viedoklis un jāatceļ domes lēmums par 5. vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu. Nav pieļaujams, ka tiek slēgta viena no labākajām skolām Latvijā.

Leila Rasima, domes deputāte: “Svarīgi ņemt vērā arī bērnu psihoemocionālo stāvokli, īpaši pēc pandēmijas,  daļa bērnu un jauniešu nevar pilnvērtīgi mācīties lielā, uz augstiem sasniegumiem tendētā skolā. Ir svarīgi, lai ir kvalitatīva alternatīva un izvēle, kur iegūt vispārējo vidējo izglītību.”

Juris Guntis Vjakse, domes deputāts: “Esam runājuši arī ar vecākiem, kuru bērni mācās 6. vidusskolā. Viņi atbalsta vismaz vienas vidusskolas nepieciešamību pilsētas Ziemeļu rajonā. Argumenti tam:  izglītības kvalitāte;  droša un ērta piekļuve izglītības iestādēm bērniem un vecākiem; gadu laikā izveidojusies atbalstoša un tīkama mikrovide gan 5-ajā, gan 6-ajā skolās”.

Voldemārs Platacis, domes deputāts: “Mūsu partija priekšvēlēšanu programmā nebija iekļauts punkts par 5. vidusskolas atjaunošanu. Tomēr es uzskatu, ka vidusskola ziemeļu mikrorajonā ir nepieciešama. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Rēzeknes valstspilsēta būs kopā ar Rēzeknes novadu. Uz pilsētu dodas reģiona jaunieši, tas jau šobrīd sastāda vidēji 20% piepildījuma no kopējā audzēkņu skaita, tādēļ nepieciešamas konkurētspējīgas, kvalitatīvas izglītības iespējas, kas sekmēs gan pilsētas, gan mūsu reģiona attīstību”.

Ināra Groce, domes deputāte: “Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto kritēriju izpilde, kura nosaka vidusskolas posmā 120 skolēnus, ir pārcelti uz 2022./2023. gadu, šis ir pietiekošs laiks, lai 5. vidusskola piesaistītu skolēnus un līdzās izglītības kvalitātes rādītājiem nodrošinātu arī skolēnu skaitu. Nākošajā mācību gadā skolēnu uzņemšana 10. klasē nerada pašvaldības budžetam papildus izdevumus.”

Rēzeknes 5. vidusskolas jauniešu viedoklis, kurš ir pausts vēstulē: “Viss sākās tālajā 1967. gadā – topošajā rūpnieciskajā Ziemeļu rajonā tika atvērta Rēzeknes 5. vidusskola, kuras celtniecībā un būvniecībā tika iesaistīti daudzi mūsu, skolēnu un absolventu, vecvecāki, kurā savus pirmos soļus spēra mūsu vecāki (kur daudzi no tiem turpina arī savas darba gaitas), kurā mācāmies mēs, kurā gribētu mācīties un mācās šī paaudze un kurā mēs vēlētos, lai izglītojas arī mūsu bērni. Skolu, ar kuru tiek saistīti tik daudzi, var saukt nevis par cilvēka, bet drīzāk dzimtas otrajām mājām. Izvēle, lai šī skola kļūst par nākamo paaudžu otrajām mājām, šķiet loģiska, taču sajūta, kad mums šī cilvēciskā iespēja tiek liegta, ir nožēlojama.

Rēzeknes 5. vidusskola ir vieta, kur satikties ne tikai “elitārās klases” skolēniem, bet arī parastiem bērniem, kas spēlē nozīmīgu lomu cilvēka sociālajā pašizaugsmē. Skolēniem ir svarīgi sniegt iespēju mācīties mazākā skolā, kurā ir mierīgāka vide un kurā skolēnos tiek attīstītas muzikālas un kultūras prasmes, nevis lielā, uz sacensību un konkurenci orientētā skolā.  Ne visiem bērniem der mācības lielās klasēs un lielās skolās, tādēļ Rēzeknē ir vajadzīga kvalitatīva alternatīva Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijai, jo kur ir alternatīvas, tur ir arī  konkurence, kas ir kvalitātes un attīstības garants.

Mēs, 12. klases skolēni, varam droši apgalvot, ka pedagogi Rēzeknes 5. vidusskolā, nodrošinot personisko attieksmi un individuālu pieeju, vienmēr ir spējuši nodrošināt nemainīgi augstu izglītības kvalitāti, arī bez tādām investīcijām, kas tika ieguldītas Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. Mums ir prieks un lepnums, ka skolas piedāvātā interešu programma, tradīcijas un izglītības kvalitāte ir spējusi attīstīt prasmi domāt, kritiski izvērtēt dažādas situācijas un pieņemt pareizos lēmumus dažādās dzīves situācijās.

Piedāvātā izglītības kvalitāte nebija galvenais faktors.

Mēs patiešām esam sarūgtināti, ka līdzšinējam Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam atteikties no skolēniem un viņu nākotnes perspektīvām un iespējamās izglītības kvalitātes ir daudz vienkāršāk nekā no Eiropas struktūrfonda septiņiem miljoniem eiro, kas tika ieguldīti Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas renovācijas darbos, taču uzreiz rodas pavisam cits jautājums – kāpēc, salīdzinot ar Rēzeknes 2. vidusskolu, Rēzeknes 5. vidusskola tiek diskriminēta? Laikam tā ir viena no SDP “Saskaņa” sociāldemokrātijas vērtībām un  pamatprincipiem.

2020./2021.m.g. 1. septembrī Rēzeknes 2. vidusskolas 10. klasē reģistrēti 25 izglītojamie. Arī 2021./2022. m.g. Rēzeknes 2. vidusskolā vidusskolas posmā ir reģistrēta pa vienai klasei, kaut arī jānodrošina vismaz 120 skolēni. Jā, varbūt līdz 2023. gadam 2. vidusskola būs spējīga savākt šo skolēnu skaitu, taču, mūsuprāt, Rēzeknes 5. vidusskolai bija jāsniedz tieši tādas pašas un līdzvērtīgas iespējas – turpināt uzņemt vidusskolēnus, neņemot vērā to, ka mūsu skolas direktore nedarbojas SDP “Saskaņa” .

Ņemot vērā, ka SDP “Saskaņa” izglītības politikas pamatuzdevumos ietilpst tāds apgalvojums kā: “Jaunatne, kas uz pasauli raugās fatālistiski un pielāgojas visiem uzspiestajiem nosacījumiem, nevar nodrošināt valsts attīstību.”, nozīmē, ka A. Bartaševiča politika vairo jauniešu izglītību, kas šo nosacījumu apgāž.

Mēs, Rēzeknes 5. vidusskolas 12. klase un tās absolventi, esam pret šiem “uzspiestajiem nosacījumiem” un vēlāmies, lai arī nākamie Rēzeknes 5. vidusskolas absolventi turpina nodrošināt valsts attīstību, tāpēc pieprasām atcelt 2020. gada 13. februāra Rēzeknes pilsētas Domes lēmuma Nr.1077 “Par Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju” 2. punktu un atļaut Rēzeknes 5. vidusskolai 2022. gada 1. septembrī uzņemt skolēnus 10. klasē.

Šobrīd notiekošais ir netaisnīgi, jo redzēt netaisnību un klusēt – nozīmē kļūt par tās līdzdalībnieku”.

Iesakām