Projekts “Klausies. Saproti. Rīkojies!”

Projekta mērķis – sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā.

Sadarbības partneris – Norvēģijā reģistrēta biedrība “Bergausis”.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši līdz 30 gadiem, aktīvā sabiedrības daļa no 30-40 gadiem un pirmspensijas vecuma grupa – pēc 50 gadiem, kā arī sabiedrība un ikviens, kurš redzēs, ieklausīsies, sapratīs un saņems impulsu rīkoties. Projekts sniegs ieguldījumu paaudžu līdzdalībā, iesaistot dažāda vecuma grupas iedzīvotājus kopīgās aktivitātēs demokrātijas stiprināšanai.

Galvenās aktivitātes paredz tiešā sarunā un sociālajos tīmekļos izglītot iedzīvotājus informatīvajās kampaņās – “Sarunas par svarīgo”, “Esi aktīvs – piedalies!”, podkāstu ciklā par izaicinošo “Nāc šurp, parunāsim”. Politiskās izglītības darbnīca 90 dalībniekus aktivizēs sava viedokļa paušanā un līdzdalībā. Koprades darbnīcā “Demokrātija un māksla”, “Mans īpašā cilvēka stāsts” demonstrēs radošās pieejas līdzdalības procesos, caur radošām izpausmēm apzinoties savu pilsonisko piederību un saknes. 19 rubriku stāstā “Es un Mēs” žurnālā A12 tiks atspoguļoti biedrību veiksmes stāsti, analizēti izaicinājumi, rasti pozitīvi risinājumi. Stratēģisko dokumentu izstrādē plānots iesaistīt 35 organizācijas. Tiks izstrādāts pētījums par Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos izstrāde. Projekts vienos latviešu diasporu Bergenā, iesaistot ārzemēs dzīvojošo latviešu viedokļus, priekšlikumus un pilsoniskas sabiedrības veidošanā Latvijā.

Plānotie rezultāti – ierosme klausīties, saprast un rīkoties pilsoniskās sabiedrības labā, attīstīta kritiskā domāšana, izpratne par demokrātiskas valsts priekšrocībām, atklāta pilsoniskā sabiedrība cilvēciskā mērogā.
Tieša cilvēka iedrošināšana, lai apzinātu savas vajadzības, toleranti paustu viedokli un piedalītos savas kopienas, novada un valsts izaugsmē.

Projektu “Klausies. Saproti. Rīkojies!” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir  99 267,78  eiro.

Summary

The aim – to promote civic activity and public participation in democratic processes by encouraging throughout the project activities listening, understanding and action for the benefit of one’s community and country.

Partner – Association “Bergausis” registered and based in Norway. Representatives of the Partner will participate in three activities; the other activities will be accessible online both for the Partner, and for public in general.

Target group – young people till 30, socially active group of 30-40 and the pre-retirement age group – over 50 years old, as well as the society in general and everyone who will notice, listen, understand and receive the impetus to act. The project will contribute to intergenerational communication and co-operation by involving people of different ages in joint activities to strengthen democracy in their communities and in the country as a whole.

Key activities are line with the aims that apply to civil society and creativity in the context of the state development and are set out in the national planning documents as well as in the ESTO strategy. They envisage educating the population in face-to-face conversations and on social networks in information campaigns such as “Conversations on what matters”, “Be active – participate!” and in the podcast debates cycle “Come here, let’s talk”. A Political Education Workshop is planned with 90 participants to activate their views and participation.The Magazine A12 will publish 19 stories “I and Us” that will cover the success stories of the associations, analyse their challenges and find positive solutions. It is planned to involve 35 organizations in the development of strategic documents.

Planned results – the target group and society as a whole are encouraged to listen, understand and act for the benefit of civil society. The project will develop critical thinking, understanding of the advantages of a democratic state; will reveal the human scale

Projekts īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība ESTO projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” ietvaros.