Pētījums par Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos

Biedrība ESTO aicina aizpildīt aptaujas anketu https://forms.gle/LG4sLLBX7ppxLcMR9 par pilsonisko sabiedrību Latgalē, lai noskaidrotu nevalstiskā sektora līdzdalības izaicinājumus un sasniegumus, izstrādātu priekšlikumus līdzdalības veicināšanai.  Aptaujas rezultātā veiktā pētījuma ietvaros tiks iesniegti priekšlikumi pašvaldībām pārvaldības un sadarbības uzlabošanai.

Lai arī stratēģiskos dokumentos tiek deklarēta nevalstisko organizāciju līdzdalības nozīme valsts pārvaldesun pašvaldības darbībā Latvijā, NVO iesaiste sabiedrības politikas veidošanā un ieviešanā ir vāja un neregulāra. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014 -2020 norādīts, ka nozīmīgs valsts veiksmīgas un demokrātiskas attīstības nosacījums ir publiskā sektora (valsts un pašvaldību), nevalstiskā sektor a(nevalstisko organizāciju un sociālo partneru) un privātā sektora sadarbība. Pilsoniskās sabiedrībasaktivitāšu atbalsts stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām uninterešu grupām, profesijām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, kopienu attīstībaun līdzdalība politikas veidošanā.

Arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam nosaka, ka sadarbība starp valsts, reģionālāun vietējā līmeņa institūcijām, pašvaldībām un iedzīvotāju kopienām, dod iespēju pieņemt efektīvākuslēmumus un atrast optimālākos risinājumus. Lai elastīgi un ātri reaģētu uz jaunām situācijām, nepieciešamatāda institucionālā, uzņēmējdarbības un akadēmiskā vide, kur atsevišķas institūcijas spēj efektīvi un radošisadarboties. Vienlaikus ar līdzsvarotu ekonomikas, sociālo un vides aspektu ievērošanu, ilgtspējīga attīstība pieprasa arī zināmu attieksmes un paradumu maiņu, kā arī sabiedrības aktīvu iesaisti.

Tikai ar aktīvusabiedrības lielākās daļas līdzdarbošanos politikas veidošanas un īstenošanas procesā, kultūras unmākslas jomās, un iedzīvotāju vietējās kopienas aktivitātēs ir iespējams rast optimālus risinājumus dažādāmsituācijām, veicināt sabiedrības saliedētību un informētību. Dažādu organizāciju iepriekš veikto pētījumu rezultāti liecina, ka Latvijā sabiedriskajās aktivitātēs iesaistītatikai neliela daļa iedzīvotāju, ir nepietiekami attīstītas labdarības tradīcijas un brīvprātīgo darbs. Joprojāmliels skaits Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka nesaņem pietiekamu informāciju par nevalstisko organizācijudarbu, nevar ietekmēt notikumus savā dzīvē un sabiedrībā, un izjūt atsvešinātību no publiskās varas.

Pozitīvs signāls ir tas, ka 2019.gadā 66 Latgales biedrības un nodibinājumi no 13 pašvaldībām parakstīja Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO atbalsta centra kopīgi veidoto sadarbības Memorandu, kuramērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību,nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģionapārvaldē, tādējādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Lai šis dokuments kļūtu par nozīmīgu sadarbības dokumentu starp reģiona pašvaldībām, plānošanasreģionu un Latgales nevalstiskajām organizācijām, projekta aktivitātē vēlamies noskaidrot, kāds irpašreizējais Latgales reģiona cilvēku īpatsvars, kas neformāli un formāli sadarbojas savu un sabiedrībasmērķu labā, kāda ir nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivitāte, vai pašvaldības veic uzdevumudeleģēšanu nevalstiskām organizācijām, ieklausās to viedoklī, rod iespēju stiprināt šo organizācijukompetences un piesaistīt finanšu resursus.

Iesakām