Veikts pētījums par Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos

Oktobra mēnesī publiskots apjomīgs pētījums par sabiedrības līdzdalības iespējām deviņās Latgales reģiona pašvaldībās. Tajā aplūkotas Latgales reģiona pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, veikta nevalstisko organizāciju un to dalībnieku aptauja, konstatētas galvenās problēmas un izteikti priekšlikumi. Pētījuma prezentācija un apaļais galds par Latgales NVO sadarbības un attīstības iespējām notiks 2022.gada 6.decembrī plkst.16.00 Rēzeknes Teātra studijas “Joriks” telpās.

Pētījumā aplūkota Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētu, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadu mājaslapās un attīstības programmās atrodamā informācija  par pašvaldību sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Pētījumā, kurš publiskots mājaslapā biedribaslg.lv, tiek secināts, ka gandrīz visās attīstības programmās galvenokārt atspoguļots esošās situācijas apraksts. Stratēģiskajās daļās ir norādītas vidēja termiņa prioritātes, kas attiecināmas uz nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības līdzdalību. Tās apsola sekmēt iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, taču konkrēti veicamie darbi nav aprakstīti. Tikai dažas pašvaldības ir norādījušas nevalstiskajām organizācijām sniegto atbalstu vai aprakstījušas sadarbības veidus. Arī publicētās informācijas saturs ir ļoti atšķirīgs, ziņas par atbalstu nevalstiskajām organizācijām sameklēt ir diezgan sarežģīti. Vairumā gadījumos dati pēc Administratīvi teritoriālās reformas nav aktualizēti un nesniedz pilnīgu priekšstatu par pašvaldībā esošajām nevalstiskajām organizācijām un līdzdalības iespējām. Pētījuma procesā uzaicinājums piedalīties aptaujā tika izsūtīts 441 biedrībai, aptaujas anketas aizpildīja vien 120 respondenti, kas liecina par Latgales reģiona nevalstisko organizāciju pasivitāti. Vairums no aptaujātajiem – 60% uzskata, ka viņu pārstāvētajām nevalstiskajām organizācijām ir nelielas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu, sabiedrības līdzdalības aktivitātes ir mazefektīvas vai neefektīvas pašvaldību līmeņa lēmumu ietekmēšanā.
Pētījuma noslēgumā ir izteikti vairāki priekšlikumi. Tiek ierosināts pārskatīt publicētās informācijas atbilstību Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija Noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām un papildināt vai aktualizēt informāciju par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, izveidotajām konsultatīvajām institūcijām. Analizējot labās prakses piemērus būtu nepieciešams izstrādāt vadlīnijas vienotiem principiem sabiedrības līdzdalības informācijas publicēšanai pašvaldību tīmekļvietnēs. Informācija par sabiedrības līdzdalību pašvaldību tīmekļvietnēs būtu jāpublicē pēc vienota principa, līdzīgi kā tas ir atspoguļots valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēs. Pētījumā ir izteikti vēl vairāki citi ierosinājumi – par apmācībām un sadarbības pasākumiem, kopīgi izveidotu informatīvu materiālu par sabiedrības līdzdalības iespējām un citi.

2022. gada 6.decembrī pulksten 16.00, Rēzeknes Teātra-studijas “Joriks” telpās notiks Latgales NVO pārstāvju apaļais galds, kura laikā diskutēsim par biedrību līdzdalības iespējām, uzklausīsim pieredzes stāstus un prezentēsim biedrības ESTO rosināto pētījumu “Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos”

Pētījums “Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos” tapis biedrības ESTO projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Iesakām