Muzikants kadriļu “maršals”

Vairāk kā piecus gadus atpakaļ, 2017.gada oktobrī, Lūznavas muižas Kadriļu deju grupa sanāca uz pirmo tikšanos, lai jaundibinātajā kolektīvā, mēģinājumos attīstīt kadriļu dejošanas prasmes kopā. Dejotāju grupā satikās dejotāji no Rēzeknes un Rēzeknes novada ar dažādu dejošanas pieredzi, bet visi ar vēlmi apgūt un dejot kadriļu tipa dejas un tradicionālos dančus,  iejūtoties Lūznavas muižas dzimšanas laika 20. gadsimta sākuma atmosfērā, tērpjoties tam laikam atbilstošos jūgendstila tērpos, kā arī, lai dažādotu Lūznavas muižas norises un tūrisma piedāvājumu. 2019.gadā Kadriļu deju grupaizveidoja jūgendstila tērpu kolekciju Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai, kura ietvaros izgatavoja astoņus vīriešu un astoņus sieviešu jūgendstila tērpus pēc tērpu mākslinieces Ināras Apeles skicēm. Domājot par kadriļu deju grupas radošo attīstību, 2022.gadā ar ELFLA finansējumu projekta ”Atbalsts Lūznavas Kadriļu deju grupas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai “ izdevās papildināt arī  kadriļu deju grupas muzikantu instrumentu klāstu ar mandolīnu, elektriskajām klavierēm, pastiprinātāju un trompeti. Muzikants parasti ir viena no galvenajām personā kadriļu norisē, viņš ne tikai spēlē pavadījumu, bet viņš organizē dejas secību,  nosauc tūres, viņš ir tas, kurš izlemj kurā brīdī pabeigt uzsākto danci. Muzikants ir arī neatsverams palīgs vadītājam  mēģinājumu procesos. Koncertos, mēģinājumos, meistarklasēs, kā arī muzicēšanai kadriļu ballēs, festivālos mūsu muzikantiem beidzot būs savi mūzikas instrumenti.          

Projekts Nr.22-01-AL15-A019.2202-000004 ”Atbalsts Lūznavas Kadriļu deju grupas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai “ tika īstenots projekts sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu. Iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes novada partnerība”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 3496 EUR, tajā skaitā, publiskais finansējums 3146,40 EUR. Projekta rezultātā tiks stiprināta Kadriļu deju grupas rīcībspēja un kapacitāte.

Vairāk informācijas par projektu I.Žirgule, tālr. 29473700.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē : http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Iesakām