Pētījums par Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos

Lai arī stratēģiskos dokumentos tiek deklarēta nevalstisko organizāciju līdzdalības nozīme valsts pārvaldes un pašvaldības darbībā Latvijā, NVO iesaiste sabiedrības politikas veidošanā un ieviešanā ir vāja un neregulāra. Tikai ar aktīvu sabiedrības lielākās daļas līdzdarbošanos politikas veidošanas un īstenošanas procesā, kultūras un mākslas jomās, un iedzīvotāju vietējās kopienas aktivitātēs ir iespējams rast optimālus risinājumus dažādām situācijām, veicināt sabiedrības saliedētību un informētību.
Dažādu organizāciju iepriekš veikto pētījumu rezultāti liecina, ka Latvijā sabiedriskajās aktivitātēs iesaistīta tikai neliela daļa iedzīvotāju, ir nepietiekami attīstītas labdarības tradīcijas un brīvprātīgo darbs. Joprojām liels skaits Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka nesaņem pietiekamu informāciju par nevalstisko organizāciju darbu, nevar ietekmēt notikumus savā dzīvē un sabiedrībā, un izjūt atsvešinātību no publiskās varas.

Tiks veikts pētījums, lai novērtētu esošo situāciju, identificētu galvenās problēmas un šķēršļus sekmīgai NVO iesaistei politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī radīt priekšnoteikumus priekšlikumu izstrādē NVO līdzdalības pilnveidošanai.

Pētījums būs īpaši nozīmīgs pašvaldības, valsts un ES vēlēšanu kontekstā, jo sekmēs pilsoniskās aktivitātes un sadarbības politiku, rosinot plašāku NVO pārstāvju līdzdalību pašvaldību komisijās, padomēs, darba grupās. Sabiedrība saņemtu informāciju par vietējo NVO darbu, to iespējām un paveiktajiem darbiem.