Biedrība “Hestija”

Adrese: Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Parka iela 20, LV – 4630
Kontaktpersona: Santa Ostrovska

Jauno ģimeņu biedrība “Hestija” reģistrēta un darbojas kopš 2005. gada 13. decembra. 2010. gada 21. decembrī ir iegūts Sabiedriskā labuma statuss. Biedrības pārvaldes institūcijā ietilpst valdes priekšsēdētājs un divi valdes locekļi.

Biedrības darbības mērķos ietilpst:

  • sniegt iespēju jaunajām ģimenēm pašapliecināties,
  • pilnveidoties, papilināt zināšanas, prasmes un iemaņas,
  • sniegt palīdzību sociālo problēmu risināšanā ģimenēs,
  • organizēt kultūras un sporta pasākumus ģimenēm brīvā laika pavadīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai,
  • ģimeņu attīstības veicināšanai pagasta uzplaukumam un pagasta iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. 

Biedrība kopš 2005. gada pagasta ietvaros ir organizējusi dažādus sabiedriskus pasākumus – ģimeņu orientēšanās sacensības, Maltas pagasta teritorijas sakopšanas talkas, Akcija “Uzdāvini grāmatu”; Projekts Pēdas 2007 – Ģimenes talka, Akcija “Esmu redzams” (sadarbībā ar “If Latvia”); Humānā palīdzība ģimenēm (sadarbībā ar biedrību “JK nams “Jauniešu klubs””)

Biedrība regulāri seko izsludinātajiem projektu konkursiem NVO sektorā, kas dod iespējas realizēt inovatīvas idejas, kas vērstas un sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai. Jauno ģimeņu biedrībai “Hestija” ir pieredze projektu pieteikumu izstrādē un ES līdzfinansēta projekta “Bērnu un jauniešu brīvā laika centra izveide Maltas pagastā” realizēšanā.

Projektu pieredze: Lauku atbalsta dienests Jauno ģimeņu biedrības ”Hestija” projekts Nr. 14-01-LL23-L413101-000009 ”Sociālo pakalpojumu punkta attīstība Maltas pagastā izveidojot veļas mazgātuvi”.  Projekta mērķis ir sociālo pakalpojumu punkta attīstība izveidojot veļas mazgātuvi, kas paredzēta Maltas pagasta iedzīvotāju sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Maltas pagastā, Stacijas ielā 71, pateicoties 2013. gadā Lauku atbalsta dienesta un Maltas pagasta pārvaldes finansētajam projektam, jau ir ielikts pamats sociālo pakalpojumu punkta bāzei, kurā tika ierīkota dušas telpa. Taču lai sociālo pakalpojumu punkts varētu pilnvērtīgi darboties ir jāveic vēl vienas telpas vienkāršotā rekonstrukcija, kurā tiktu ierīkota veļas mazgātuve. Tas tiks veikts, pateicoties šobrīd atbalstītajam projektam. Papildus projektā ietvertajām izmaksām, tiks lūgta Maltas pagasta pārvaldes palīdzība divu veļas mašīnu iegādei.
Projekta ieviešanas laiks: 29.08. 2014. – 30.12.2014.
Projektā paredzēto aktivitāšu finansēšanas avoti:
Publiskais finansējums: 4000,00 EUR;
Maltas pagasta pārvaldes finansējums: 812,09 EUR.