Biedrība “Rāzna PLUS”

Juridiskā adrese: Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 17, LV-4622
Kontaktpersona: Janīna Kairiša 22045265, janina-kaunata@inbox.lv

Biedrība „Rāzna Plus” reģistrēta kā NVO 2000. gadā 18. decembrī. Kā biedrība pārreģistrēta 2005. gada 12. maijā.

Biedrības mērķis ir sabiedriskās politikas veidošana un demokrātijas nostiprināšana Rāznas baseina pieguļošajos pagastos, sabiedrības konsolidēšana kopīgu uzdevumu veikšanai, sabiedrības integrēšanās ES veicināšana. Biedrība pastāvīgi atbalsta labdarības akcijas un sabiedriskā labuma pasākumus. No 22 biedrības locekļiem aktīvu dalību  aktivitātēs, projektos, semināros, pasākumos un ideju mobilizēšanā uzņemas ap 16 biedriem. Sadarbībā ar brīvprātīgo SO “Meridian Plus” realizēti vairāki plenēri un vasaras nometnes: 2001. g. – “Jaunatne pret korupciju”, 2002. g. – “Atkarībai NĒ!”, 2003. g. – “Jaunieši par NATO”.

Istenotie projekti

Sabiedrības Integrācijas fonda projekts “Tev ir jādzīvo šajā mainīgajā pasaulē! Jeb, mūsdienu ikdienas dzīves prasību un izaicinājumu pieņemšanas skola.” (2004. g. augusts – 2005. g. jūlijs)

Pasaules Bankas un ANO Attīstības programmas Latvijā Mazo grantu programmas projekts “Noticēt sev!” sadarbībā ar Rīgas Lietišķo sieviešu klubu “Marta”, ko atbalstīja Lielbritānijas viestniecība. (2004. g. jūnijs – augusts)

LR proklamēšanas 90. gadadienai veltīta pasākuma organizēšana Kaunatas centrā “Kopības brīdis.” (2008. gada 18. novembris);

Adventes izstādes organizēšana Kaunatas I. bibliotēkā “Bībeles grāmatas.” (2008. gada novembris – decembris);

Sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes Bāriņtiesu Ziemassvētku labdarības fotografēšanas akcijas īstenošana “Dāvinājums ģimenei!” pagasta trūcīgām, aizbildņu un audžu ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadiem. (2008. gada decembris).

Biedrības projekta “Siltuma mirklis” īstenošana sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldi. Tika apzināti un apsveikti Ziemassvētkos un Jaunajā gadā Kaunatas pagasta 23 vientuļi pensionāri. Saraksts iesniegts pārvaldes sociālajam darbiniekam. (2009. gada 22. decembris – 2010. gada 13. janvāris).

Rēzeknes rajona kopienu partnerībā 2010. gadā īstenotie projekti:

1. Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas “Rāznaviņa” darbības nodrošināšanai.

2. Mūsdienīga vingrošanas zāle aktīvam un veselīgam dzīves veidam.

Projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147/36 “Mūsu spēks – Eiropas Savienības un Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām”, apakšaktivitātes nosaukums “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. (2011)